Vandskader er blandt de hyppigste skadeårsager i virksomhedsregi, og omfanget af skader efter eksempelvis stormflod, oversvømmelse eller skybrud stiger år efter år. Vi har samlet en række råd, som du kan bruge til at forebygge vandskader i din virksomhed.

Lækager, sprængte rør og frostskader

Fejl og skader på rør, der ikke er synlige med det blotte øje, er i sagens natur ikke lette at få øje på. Rørene er som regel indmuret i beton uden udvidelsesmuligheder, og en skade på et sådan rør, kan medføre ubehagelige overraskelser.

En lækage i et skjult rør opdages som regel ikke før, det er for sent. Derfor bliver skaderne ofte meget omfattende og ikke mindst dyre at udbedre. Det samme gælder andre former for rørskader, fx tilstoppede afløb, sprængte rør og frostskader. Igen er det ikke let, at forebygge så længe rørene er skjulte – det er trods alt de færreste, der river vægge ned blot for at tjekke rørene.

Anbefalingen er derfor, at du så vidt muligt sørger for at alle rør er tilgængelige. Det kan være svært, men hvis du alligevel er igang med en gennemgribende renovering, modernisering eller en ombygning, bør du altid sørge for, at vand- og afløbssystemer udføres, så de er tilgængelige uden større indgreb.

Skybrud

De færreste danske bygninger er opført med tanke på skybrud, men ved hjælp af enkle tiltag, kan du sikre din virksomhed, så risikoen for oversvømmelse i dine ejendomme minimeres. Du kan:

– rense tagrender og nedløb kontinuerligt.

– rense udendørs afløbsriste for blade og affald.

– Hvis du har en pumpebrønd, kan du med fordel placere en ekstra pumpe i brønden.

– huske at lukke vinduer. Særligt tag- og kældervinduer er meget udsatte ved skybrud.

– sørge for at de ting, du opbevarer i kælderen, ikke har direkte kontakt med gulvet.

Stormflod og oversvømmelse

Hvis du får vandskader som følge af oversvømmelse fra havet, søer, åer og vandløb, så dækker din forsikring typisk ikke. Der er til gengæld mange ting, du kan gøre, for at undgå at situationen opstår. Du kan:

– dække bygningen til, så vandet ikke kan trænge ind.

– fjerne genstande fra kælderen, som ikke kan tåle vand.

– følge vejret på DMI, så du kan forberede dig på eventuelle oversvømmelser.

– følge de vejledninger, der bliver givet i lokale medier.

Hvis oversvømmelsen skyldes stormflod, kan du muligvis få erstatning for dine skader, men forebyggelse er alt andet lige den bedste og billigeste løsning. Stormflod defineres ved ekstraordinært højvande som følge af stormvejr.